Thực tế là một điều không thể chối cãi, 90 năm qua nhân dân Việt Nam vô cùng tự hào về những thành tựu vĩ đại đã đạt được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

1. Độc lập tự do cho dân tộc
Thật vậy, giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ đã không thành công thì ngày 05/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho nhân dân, cho đất nước. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã bất chấp mọi nguy hiểm, gian khổ, đi qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã rút ra chân lý: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa. Người đã bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm ra con đường cứu nước. 
Ngày 03/02/1930 mãi mãi là mốc son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI:
Đó là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dân tộc Việt Nam được tự do, đất nước Việt Nam được độc lập.
Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nền độc lập, tự do được giữ vững.
2. Đổi mới, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân
Đảng đã lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đứng vững và tiếp tục đi lên trong cơn “động đất chính trị” trên thế giới khi mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ (1989-1991) làm cho hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. Hiện nay, Đảng lãnh đạo mục tiêu của Đại hội Đảng XII là sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Trong những năm qua, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt tốc độ trung bình khoảng 6,7%/năm. Đặc biệt, trong năm 2018, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao nhất từ năm 2008 đến nay. Bình quân 3 năm (2016-2018) tăng 6,7%, đạt mục tiêu của cả giai đoạn 5 năm 2016-2020 được Quốc hội giao (6,5-7%).
Chỉ số lạm phát được kiểm soát. Liên tiếp trong 3 năm 2016-2018, chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) duy trì ở mức dưới 4%. Quy mô GDP theo giá hiện hành của Việt Nam ước đạt 5,5 triệu tỷ đồng, tương đương 240 tỷ USD. Năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế); môi trường kinh doanh tăng 14 bậc (từ vị trí 82 lên vị trí 69/190 nền kinh tế). GDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011-2017,  điều này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.
Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực; nhờ có chính sách an sinh xã hội bao phủ rộng khắp nên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được đi học tăng lên, tỉ lệ mù chữ giảm xuống. Đến nay, chúng ta đã phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đã xóa được “xã trắng” về giáo dục mầm non. Các tỉnh, huyện miền núi đã có trường nội trú, bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số và số học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng tăng lên đáng kể nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn.
Để công bằng, khách quan trong đánh giá việc thực hiện “công việc đối với con người”, 50 năm qua, chúng ta có thể lấy các số liệu từ các tổ chức của Liên hợp quốc, trong đó có số liệu về phát triển con người. Nếu như trong những Báo cáo phát triển con người đầu tiên của UNDP cho thấy chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 1990 là 0,472, được xếp vào nhóm các nước có chỉ số HDI thấp; thì với chỉ số 0,694 (năm 2018), Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 116 trong tổng số 189 nước tham gia xếp hạng và chỉ cần đạt thêm 0,006 điểm để nâng hạng lên mức “Phát triển con người cao”. Có được bước tiến bộ vượt bậc này, phải kể đến thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, chính sách giáo dục và chính sách y tế.
Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ có lẽ là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để phát triển thành công. “Mức tăng trưởng kinh tế đạt gần 7%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp 5 lần, tỷ lệ nghèo giảm xuống dưới 7% so với mức hơn 60% vào cuối những năm 1980, là những thành tựu nổi bật của nền kinh tế Việt Nam. Để đạt được khát vọng trở thành nước có thu nhập trung bình cao thành công vào năm 2030 và là nước có thu nhập cao vào năm 2045, nền kinh tế Việt Nam cần hoạt động hiệu quả và bền vững trong suốt hơn 25 năm tới”  - Ông Ousmane Dione chia sẻ.
3. Môi trường hòa bình ổn định để phát triển
Những năm qua, tình hình an ninh chính trị thế giới có rất nhiều biến động, đặc biệt là các nước lớn đã điều chỉnh về chính sách, chiến lược quốc phòng và quân sự, tăng chi ngân sách cho quốc phòng và tăng cường luyện tập, diễn tập, thực binh quy mô vừa và quy mô lớn. Tình hình khu vực biển Đông có nhiều diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng tới an ninh, an toàn ở khu vực biển có tuyến hàng hải quan trọng vào bậc nhất trên thế giới, đe dọa tới an ninh khu vực và an ninh các nước có chung khu vực biển Đông.
Trong bối cảnh đó Đảng ta xác định rõ chủ trương: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang hành động quyết liệt để bảo đảm cho kinh tế phát triển bền vững; quốc phòng, an ninh phải vững mạnh; thực lực phải tốt; lòng dân phải yên; chính trị, xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối thống nhất; tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững, thịnh vượng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá cao liên tục trong nhiều năm. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu đó đã tạo ra thế và lực của Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn; là cơ sở củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.
4. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
Từ sau Đổi mới, đối ngoại đa phương là một mũi quan trọng trong chiến lược phá bao vây, cấm vận, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Từng bước, chúng ta trở thành thành viên Liên hợp quốc năm 1977, thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu (EU) năm 1990, gia nhập ASEAN năm 1995, trở thành thành viên Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) năm 1996, thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 1998…
Việt Nam là thành viên của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, trong đó có tất cả các tổ chức và định chế thương mại, tài chính chủ chốt ở khu vực cũng như trên thế giới. Trong quá trình đó, chúng ta vừa “tham gia” với nghĩa là chấp nhận và áp dụng luật chơi, và từng bước tham gia “xây dựng” luật chơi thông qua đưa ra các sáng kiến, tích cực đóng góp vào quá trình điều chỉnh luật chơi hiện hành và hình thành các luật chơi mới.
Từ Đại hội XI, hội nhập quốc tế đã trở thành định hướng lớn khi Ðảng ta xác định chuyển từ chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” sang “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”. Nghị quyết 22 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đã nêu rõ “chủ động, tích cực tham gia xây dựng và tận dụng hiệu quả các quy tắc, luật lệ quốc tế và tham gia các hoạt động của cộng đồng khu vực và quốc tế; chủ động đề xuất sáng kiến, cơ chế hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi; củng cố và nâng cao vai trò trong cộng đồng khu vực và quốc tế, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.
Có thể nói, chủ trương này thể hiện rõ bước đột phá về tư duy đối ngoại đa phương, chuyển mạnh từ “tham gia” sang “chủ động đóng góp, xây dựng luật chơi chung”, để qua đó đối ngoại đa phương đóng góp hiệu quả hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế của đất nước. Chủ trương này cũng nhằm nâng tầm đối ngoại đa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn phát triển mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.
Tại ngôi nhà chung LHQ, hình ảnh một Việt Nam tích cực, có trách nhiệm được phác họa bằng những dấu ấn trên cả ba trụ cột: hòa bình-an ninh, phát triển và quyền con người.
Trong lĩnh vực hoà bình, an ninh, Việt Nam luôn nhất quán trong việc đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ trong việc giải quyết các xung đột, tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ là điểm sáng thể hiện tinh thần đối tác có trách nhiệm của Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2014, Việt Nam đã cử các sỹ quan tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở CH Trung Phi và ở Nam Sudan.
Trong lĩnh vực phát triển, Việt Nam được đánh giá là hình mẫu điển hình trong hợp tác giữa Việt Nam và LHQ. Với sự trợ giúp hiệu quả của LHQ, Việt Nam là một trong những quốc gia thành công trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.
Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của LHQ áp dụng thành công mô hình “Một LHQ” Việt Nam là nước đầu tiên có Một ngôi nhà xanh chung của LHQ, nơi mà tất cả các cơ quan của LHQ cùng làm việc dưới một ngôi nhà hiện đại, sử dụng năng lượng Mặt Trời, tiết kiệm điện và năng lượng. Điều quan trọng là cùng làm việc, cùng ngồi với nhau để xây dựng và triển khai các chương trình cụ thể.
Trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của quốc gia thành viên thông qua việc tiến hành các báo cáo rà soát và phổ quát (UPR), đồng thời tích cực tham gia vào việc bảo vệ quyền con người trên thế giới.
Được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014-2016), Việt Nam đã tham gia tích cực vào các nỗ lực thúc đẩy quyền con người trên thế giới, đã đề xuất và được thông qua Nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu với quyền trẻ em, đưa ra và tham gia nhiều sáng kiến như bảo vệ quyền lao động của người khuyết tật, bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động trên biển, tăng cường giáo dục, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em gái.
Và còn rất nhiều, rất nhiều thành tựu mà thế hệ các cha anh đi trước đã dùng máu, nước mắt xây dựng lên. Thực tiễn 90 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Với những thành tựu mà cách mạng Việt Nam giành được trong 90 năm qua, với những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được, với truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh nội lực của đất nước 96,2 triệu dân kết hợp với sức mạnh quốc tế và với sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, thời gian tới đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.
Thiên Bình

Viết về "thắng lợi thứ hai" của "phong trào Đồng Tâm, "nhà báo tự do" Phạm Chí Dũng cho hay: "Sát thời điểm kỷ niệm tròn một năm vụ khủng hoảng Đồng Tâm và ngày ra đời của phong trào người dân Đồng Tâm tranh đấu chống cướp đất và chống nạn cường hào ác bá, đã phát lộ một hình ảnh reo báo “Tin Mừng” thứ hai cho kết quả đấu tranh quật cường của nhân dân: Tiểu đoàn 31 – một đơn vị quân đội được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý đất quốc phòng ở khu vực Đồng Sênh, đã triển khai lực lượng đào hào xây tường rào dọc theo mốc giới cũ phân chia đất quốc phòng (sân bay Miếu Môn) và đất nông nghiệp của Đồng Tâm (đồng Sênh) – theo đúng nguyện vọng và cũng là một yêu sách của người dân Đồng Tâm.
Hình ảnh phản ánh về sự việc (Nguồn: FB).
Động tác “đào hào xây tường” trên diễn ra vào ngày 31/3/2018, chỉ một hôm trước ngày Cá Tháng Tư, mà nếu động tác trên xảy ra vào đúng vào ngày Một tháng Tư thì sẽ khó mà tin nổi đó là sự thật, thậm chí còn có thể bị cho là một trò lừa gạt mới của chính quyền và quân đội.
Động tác “đào hào xây tường” trên – dù mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ yêu sách của phong trào Đồng Tâm – nhưng mang một ý nghĩa rất quan trọng: nhiều khả năng sau một thời gian dài tổ chức chiến dịch tấn công phong trào Đồng Tâm trên nhiều mặt cùng nhiều thủ đoạn nhưng không những không mang lại kết quả khả dĩ nào mà còn bị thất bại cùng quá nhiều tai tiếng, thậm chí một số quan chức quân đội và công an còn phải chịu nguy cơ bị tống vào “lò” của Nguyễn Phú Trọng trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng trong nội bộ đảng năm 2018, giới quan chức Bộ Quốc phòng, Cơ quan điều tra hình sự thuộc bộ này và Viettel (Tập đoàn Viễn thông quân đội, doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp nếu “đánh chiếm” thành công 59 ha đất Đồng Sênh của xã Đồng Tâm) đã phải “buông” một phần mục tiêu “chiếm đất”, phải thừa nhận phần đất “tranh chấp” là của người dân Đồng Tâm chứ không phải của phía quân đội như đã từng nhận vơ". 
Ông Dũng cũng nói thêm: "Động tác “đào hào xây tường” trên cũng là một bằng chứng trực tiếp phủ nhận hoàn toàn quan điểm “toàn bộ là đất quốc phòng, không có đất nông nghiệp” của Thanh tra Hà Nội – được chỉ đạo bởi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội và cũng là “chính khách cộng sản” đã trở mặt với nhân dân Đồng Tâm dù đã phải ký sống và lăn tay vào bản cam kết với Đồng Tâm vào tháng Tư năm 2017". 
Hình ảnh cụp từ hiện trường được cung cấp bởi Fb Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình cũng cho thấy phần nào thông tin được phản ánh là sự thật. Tuy nhiên, như bình luận của Fb Hang Nguyen sau khi một nhà dân chủ khác là Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội) chia sẻ bài viết của Phạm Chí Dũng: "Việc đào giao thông hào là Tốt nhưng mà Liệu trong do quốc Phòng Và lãnh đạo chính quyển Lại có âm mưu khác không?". Hay nói cách khác, chưa có gì đảm bảo việc đào hào là để chia lại đất giữa đất quốc phòng quản lý và đất của dân Đồng Tâm (theo cách hiểu của nhóm ủng hộ Đồng Thuận). Hay như một ý trong bài viết nói trên của Phạm Chí Dũng: "Động tác “đào hào xây tường” trên diễn ra vào ngày 31/3/2018, chỉ một hôm trước ngày Cá Tháng Tư, mà nếu động tác trên xảy ra vào đúng vào ngày Một tháng Tư thì sẽ khó mà tin nổi đó là sự thật, thậm chí còn có thể bị cho là một trò lừa gạt mới của chính quyền và quân đội". 
Đó là những điều cần lưu ý trước khi tiếp cận thông tin nói trên. Còn về chuyện có hay không việc: "Động tác “đào hào xây tường” trên cũng là một bằng chứng trực tiếp phủ nhận hoàn toàn quan điểm “toàn bộ là đất quốc phòng, không có đất nông nghiệp” của Thanh tra Hà Nội – được chỉ đạo bởi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội và cũng là “chính khách cộng sản” đã trở mặt với nhân dân Đồng Tâm dù đã phải ký sống và lăn tay vào bản cam kết với Đồng Tâm vào tháng Tư năm 2017" thì xin có đôi điều như sau: 
1. Cho đến nay công bằng mà nói thì "phong trào Đồng Tâm" đã lắng xuống, nếu có động thái gì đó thì đơn thuần chỉ là những cuộc viếng thăm của phường chống đối với nhau mà mới là cuộc viếng thăm của đám chống đối Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đến Đồng Tâm. Những ồn ào của dư luận, cộng đồng mạng xung quanh chuyện này cũng đã lắng xuống. Và trong bối cảnh này thì không có bất cứ lực cản, tác động nào khiến chính quyền Hà Nội, huyện Mỹ Đức hay các cơ quan liên quan thực hiện ngược lại với quyết định Thanh tra của Thanh Tra TP Hà Nội. Cho nên, một khi không có áp lực, không có tác động thì sẽ chưa có gì xảy ra theo chiều hướng trái ngược. 
Còn riêng đối với đơn vị quân đội được giao quản lý khu vực cánh đồng Sênh, việc triển khai lực lượng đào hào xây tường rào dọc  theo mốc giới cũ phân chia đất quốc phòng có thể là một sự ngẫu nhiên và để phục vụ việc diễn tập chẳng hạn? 
Cũng có nhiều giả thuyết khác được đặt ra xung quanh chuyện này dù chưa được kiểm chứng. Theo đó, nhiều người cho rằng, việc đào hào là động thái cho thấy đất tại cánh đồng Sênh đã hết giai đoạn tranh chấp và một khi toàn bộ khu đất thuộc đất Quốc phòng thì đương nhiên quyền sử dụng thuộc của họ? Họ sử dụng như thế nào là tùy thích. Đó là lí lẽ nếu ai đó đã từng đến Đồng Tâm thì sẽ biết rằng, nó rất dễ xảy ra. 
Một điều đáng ngờ trong chuyện này là dù hô hào và loan báo như thế nhưng rất ít, thậm chí rất hiếm hình ảnh ghi nhận về sự kiện dù theo nhiều người loan báo thì rất dễ tiếp cận hiện trường. Sự nhỏ giọt về mặt tài liệu, căn cứ chứng minh vì thế là một điểm đáng ngờ trong nguồn tin được cho là phản ánh thắng lợi của dân Đồng Tâm này.
Và với những gì được chỉ ra thì chúng ta có quyền nghi ngờ đó chẳng qua là một sự ngộ nhận và lèo lái thông tin mà thôi!
TRÙNG DƯƠNG


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"